Image

Otto กล่าว Speech งาน IE Month @St. Gabriel’s College 2017

Otto กล่าว Speech งาน IE Month @St. Gabriel’s College 2017
6 months ago

Otto กล่าว Speech งาน IE Month @St. Gabriel’s College 2017

งาน IE Month ณ โรงเรียน เซนต์คาเบรียล

ปี 2017 นี้มีความพิเศษสำหรับบุ๊งมาก

เพราะอ๊อตโต้ได้รับเลือกให้ขึ้นไปกล่าว speech ในพิธีเปิด

ซึ่งเป็นหนึ่งใน 2 ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.4 😊

คนเป็นแม่อย่างบุ๊ง จะไม่ปลื้มใจได้อย่างไร

ธีม …
Read More

Top